Texaco '36 Round 12" Tin Sign


Signs4Fun

$17.99 $19.99
SKU: SR1798

This Texaco '36 round vintage tin sign
measures 11.75" in diameter. SR1798